Eurospravodaj – Júl 2020 – PDF NA STIAHNUTIE

OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRED POČÍTAČOVÝMI HROZBAMI

EK poskytne viac ako 38 miliónov EUR na inovatívne projekty

Európska komisia oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 mil. EUR
na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a
fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest. Tri projekty (SAFETY4RAILS, 7SHIELD
a ENSURESEC) budú pracovať na zlepšení prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania kybernetických a
fyzických hrozieb pre metro a železničné siete, infraštruktúru pozemného priestoru a satelity, ako aj služby
elektronického obchodu a doručovania. Dva ďalšie projekty (IMPETUS a S4ALLCITIES) sa zameriavajú na
zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb a na ochranu občanov v prípade bezpečnostných
incidentov vo verejných priestoroch. Podpora je súčasťou záväzku EÚ vybudovať silnú kultúru kybernetickej
bezpečnosti a lepšie schopnosti odolávať potenciálnym kybernetickým hrozbám a útokom.