Eurospravodaj – 06 2022  

KOMISIA PREDLOŽILA NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Európska komisia navrhla ročný rozpočet EÚ na rok 2023 vo výške 185,6 miliardy EUR, ktorý sa doplní odhadom o 13,9 miliardy EUR vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Rozpočet EÚ bude naďalej mobilizovať značné investície na posilnenie strategickej autonómie Európy, prebiehajúcu hospodársku obnovu, zabezpečenie udržateľnosti a tvorbu pracovných miest. Komisia bude naďalej uprednostňovať ekologické a digitálne investície a zároveň riešiť naliehavé potreby vyplývajúce z krízových situácií. Komisia predložila aj výročnú správu o hospodárení a výkonnosti rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2021, prostredníctvom ktorej Komisia preberá celkovú politickú zodpovednosť za riadenie rozpočtu EÚ z predchádzajúceho roka.