Európska komisia dnes uverejnila jedenáste vydanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície. Ide o výročný prehľad a porovnanie efektívnosti, kvalitz a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Tohtoročný porovnávací prehľad obsahuje údaje o 16 nových oblastiach, napríklad o tom, ako vnútroštátne orgány riešia korupciu, o dĺžke konaní týkajúcich sa prípadov úplatkárstva a o osobitných opatreniach uľahčujúcich rovnocenný prístup ku spravodlivosti pre staršie osoby, obete rodovo motivovaného a domáceho násilia a osoby vo všeobecnosti ohrozené diskrimináciou. Vydanie za rok 2023 po prvýkrát obsahuje aj konkrétne údaje o platoch sudcov a prokurátorov, o vymenovaní predsedov najvyšších súdov a generálnych prokurátorov a okrem iného aj o najvyšších inštanciách vykonávajúcich ústavné jurisdikcie.
Hlavné zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2023 • Pretrvávajú problémy s vnímaním nezávislosti súdnictva: • Poznatky o boji proti korupcii • Naďalej pretrváva priestor na zlepšenie digitalizácie justičných systémov • Rôzne úrovne prístupu k spravodlivosti pre osoby ohrozené diskrimináciou a staršie osoby, ako aj pre obete rodovo motivovaného a domáceho násilia