Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 1 miliardy eur na podporu investícií do výroby zariadení potrebných na podporu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo v súlade s priemyselným plánom zelenej dohody. Schéma bola schválená v rámci dočasného krízového a transformačného rámca štátnej pomoci prijatého Komisiou 9. marca 2023 a zmeneného 20. novembra 2023 s cieľom podporiť opatrenia v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre urýchlenie zelenej transformácie a zníženie závislosti od palív. Slovensko v tejto súvislosti oznámilo Komisii a schému vo výške 1 miliardy eur na podporu investícií do výroby zariadení potrebných na prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. V rámci tohto opatrenia bude pomoc do výšky 350 miliónov eur na spoločnosť pozostávať z priamych grantov, úľav na dani z príjmu a prevodov alebo lízingov nehnuteľného majetku za cenu nižšiu ako trhová hodnota. Opatrenie bude k dispozícii pre spoločnosti, ktoré vyrábajú batérie, solárne panely, veterné turbíny, tepelné čerpadlá, elektrolyzéry, zariadenia na zachytávanie a ukladanie uhlíka či kľúčové komponenty alebo kritické suroviny potrebné na ich výrobu. Komisia potvrdila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Pomoc bude i) stimulovať výrobu zariadení potrebných na emisne neutrálne hospodárstvo a ii) poskytne sa najneskôr do 31. decembra 2025. Komisia dospela k záveru, že slovenská schéma je potrebná, vhodná a primeraná na urýchlenie zelenej transformácie a uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností, ktoré sú dôležité pre vykonávanie priemyselného plánu zelenej dohody v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci.