Európska komisia poskytla Slovensku individuálne strategické poradenstvo prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva. Projekt SRSP obsahoval politické odporúčania pre uvedený strategický rámec a pomohol určiť konkrétne opatrenia na vytváranie lepších štatistických informácií s cieľom informovať tvorcov politiky a presnejšie zachytiť príspevok kultúrneho priemyslu k hospodárstvu. Poskytnutá podpora rovnako prispeje k posilneniu kapacity ministerstva kultúry pri navrhovaní a vykonávaní svojho nového strategického rámca na podporu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu po roku 2020. Jeho cieľom je pomôcť orgánom, aby prijali súdržné a účinné opatrenia v oblasti kultúrneho priemyslu a prilákať súkromných aj verejných investorov (európske štrukturálne a investičné fondy). To bude obzvlášť dôležité vo fáze obnovy, keďže súčasná koronakríza zasiahla kultúrny sektor.