Európska komisia spustila nový program pre spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie európskych spotrebiteľov, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii. Takisto sa zaoberá tým, ako zvýšiť ochranu a odolnosť spotrebiteľov počas a po pandémii COVID-19, ktorá so sebou priniesla mnohé výzvy ovplyvňujúce každodenný život spotrebiteľov. Program stanovuje priority a hlavné opatrenia, ktoré majú byť prijaté v nasledujúcich piatich rokoch na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Patrí sem aj nový právny návrh o poskytovaní lepších informácií spotrebiteľom o udržateľnosti, prispôsobenie existujúcich právnych predpisov digitálnej transformácii, a aj akčný plán pre spoluprácu s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov predávaných online.
Vízia spotrebiteľskej politiky EÚ od roku 2020 do roku 2025 zameranej na päť kľúčových prioritných oblastí:
1. Zelená transformácia – zabezpečiť, aby boli udržateľné výrobky dostupné spotrebiteľom na trhu EÚ a aby spotrebitelia mali lepšie informácie a tým mohli robiť informované rozhodnutia. Komisia bude takisto podporovať opravy a podporovať udržateľnejšie a „obehové“ výrobky. 2. Digitálna transformácia – riešiť online obchodné praktiky, ktoré nerešpektujú právo spotrebiteľov na informovanú voľbu, zneužívajú ich zaujatosť alebo narúšajú ich rozhodovacie procesy, ako sú napríklad nekalé praktiky a skrytá reklama. 3. Účinné presadzovanie práv spotrebiteľov – za presadzovanie práv spotrebiteľov zodpovedajú členské štáty, Komisia má v tejto oblasti koordinačnú a podpornú úlohu. Komisia bude pomáhať členským štátom pri včasnom vykonávaní a presadzovaní spotrebiteľského práva, a to aj pomocou siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa. 4. Osobitné potreby určitých skupín spotrebiteľov – niektoré skupiny spotrebiteľov môžu byť v určitých situáciách osobitne zraniteľné a vyžadujú si osobitné záruky, napríklad deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím. Komisia preskúma požiadavky na normy v prípade výrobkov starostlivosti o deti a bude podporovať aj iniciatívy poskytujúce miestne poradenstvo o získavaní prístupu k informáciám – online aj offline. 5. Medzinárodná spolupráca – v globalizovanom svete, v ktorom sa online nákupy uskutočňujú cezhranične, sa spolupráca s medzinárodnými partnermi stáva kľúčovým faktorom. Komisia v roku 2021 vypracuje akčný plán s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov predávaných online.