Komisia zverejnila index regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2019 a výsledky prieskumu Eurobarometra o regionálnej politike. Tieto pomôžu orgánom členských štátov, ktoré sú zodpovedné za navrhovanie budúcich programov politiky súdržnosti na rozpočtové obdobie EÚ 2021 – 2027, pri hodnotení verejnej mienky, identifikácií regionálnych aktív a lepšom zameraní investícií.

Index regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2019 sa aktualizuje každé 3 roky, umožňuje regiónom monitorovať a hodnotiť ich vývoj v priebehu času a v porovnaní s inými regiónmi. Pomocou neho tak môžu tvorcovia politík i občania sledovať, aké hodnotenia dosahuje ich región, pokiaľ ide o inovácie, riadenie, dopravu, digitálnu infraštruktúru, zdravie alebo ľudský kapitál.

Prieskum Eurobarometra o informovanosti občanov a vnímaní regionálnej politiky – rýchly prieskum Eurobarometra o informovanosti občanov a vnímaní regionálnej politiky ukazuje, že prevažná väčšina Európanov (81 %) zastáva názor, že projekty financované EÚ majú pozitívny vplyv na ich život – pokiaľ skutočne o týchto projektoch vedia (iba 40 %). Podľa Eurobarometra väčšina respondentov uviedla, že EÚ by mala viac investovať do vzdelávania, zdravia alebo sociálnej infraštruktúry (91 %), životného prostredia (90 %) a mala by sa zamerať na regióny s vysokou mierou nezamestnanosti (69 %), na znevýhodnené mestské oblasti (54 %) a odľahlé a horské oblasti (52 %).