Európska komisia zaslala na konzultáciu členským štátom návrh na predĺženie platnosti dočasného rámca štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu (prijatého 19. marca 2020) do 30. júna 2021 a rozšírenie rozsahu jeho pôsobnosti. Súčasný rámec je platný do 31. decembra 2020.
Komisia navrhuje predĺžiť dočasný rámec pri zachovaní súčasných stropov v existujúcich ustanoveniach (vrátane pomoci s likviditou) o ďalších šesť mesiacov. Cieľom je umožniť členským štátom podporiť podniky v čase krízy, zvlášť tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola plne využitá a pri tom dbať na dodržiavanie rovnakých podmienok. Navrhuje aj rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca tak, aby zohľadňoval pretrvávajúce hospodárske neistoty, ako aj potreby podnikov s výrazným poklesom obratu a umožňoval členským štátom finančne prispieť na fixné náklady podnikov, ktoré ich nedokážu pokryť z vlastných príjmov. A nakoniec prispôsobiť podmienky rekapitalizačných opatrení v zmysle dočasného rámca, zvlášť pokiaľ ide o možnosť štátu vystúpiť z podnikov, v ktorých bol pred rekapitalizáciou existujúcim akcionárom. Navrhované zmeny by štátu umožnili vystúpiť z kapitálovej účasti v týchto podnikoch cestou nezávislého ocenenia a neohroziť tak záruky zachovania efektívnej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Členské štáty teraz môžu návrh Komisie pripomienkovať.