Európska komisia zverejnila celoeurópsky prieskum Eurobarometer, ktorý skúmal postoje podnikateľov ku korupcii. Ročné náklady spôsobené korupciou sú obrovské. Predstavujú až 120 miliárd eur. Len pre porovnanie ide takmer o objem ročného rozpočtu EÚ. Každá z krajín čelí v oblasti korupcie osobitným výzvam. Mnohé z krajín EÚ prijali protikorupčné opatrenia, za kratší koniec však ťaháme pri ich uplatňovaní v praxi. V rámci prieskumu EK skúmala výskyt jednotlivých druhov korupčných praktík, vplyv na verejné obstarávanie, úplatkárstvo vo vzťahu k politickým stranám a vyšším úradníkom a spôsob odhaľovania a stíhania korupcie.

Okrem korupcie považujú podnikatelia za najväčšie prekážky pri podnikaní vysoké dane, rýchlo sa meniacu legislatívu, administratívnu záťaž vymožiteľnosť pohľadávok a rodinkárstvo.

Z pohľadu jednotlivých sektorov ekonomiky, korupcia sa podľa podnikateľov najviac vyskytuje v stavebníctve, strojárenskom a elektrotechnickom priemysle a vo finančnom sektore.