Komisia prijala návrh nariadenia, na základe ktorého sa zvýši transparentnosť krátkodobých prenájmov ubytovania. Návrh pomôže aj verejným orgánom, aby vedeli zabezpečiť vyvážený rozvoj tohto odvetvia ako súčasť udržateľného cestovného ruchu. Nové pravidlá zlepšia zhromažďovanie a výmenu údajov medzi hostiteľmi a online platformami. Navrhované pravidlá pomôžu tiež zlepšiť transparentnosť, pokiaľ ide o identifikáciu a činnosť hostiteľov poskytujúcich krátkodobé ubytovanie, ako aj pravidlá, ktorými sa musia riadiť, a zjednodušia registráciu hostiteľov. Pomôžu vyriešiť aj súčasné roztrieštené poskytovanie údajov z online platforiem a v neposlednom rade pomôžu predchádzať nezákonným ponukám. V konečnom dôsledku to prispeje k udržateľnejšiemu ekosystému cestovného ruchu a podporí jeho digitálnu transformáciu. Navrhovaný rámec má tieto prínosy:· Harmonizácia požiadaviek vnútroštátnych orgánov na registráciu hostiteľov a ich nehnuteľností ponúkaných na krátkodobý prenájom: registračné systémy budú musieť byť plne dostupné online a ľahko použiteľné. Hostiteľ by mal po dokončení registrácie dostať jedinečné registračné číslo.· Jasné pravidlá, ako zabezpečiť zobrazovanie a kontrolu registračných čísel: online platformy budú musieť uľahčiť hostiteľom zobrazovanie registračných čísel na svojich platformách. Takisto budú náhodne kontrolovať, či sú hostitelia zaregistrovaní a uvádzajú správne čísla. Verejné orgány budú mať možnosť odobrať registračné číslo a požiadať platformy, aby vyradili ponuky hostiteľov, ktorí nedodržiavajú pravidlá.· Efektívnejšia výmena údajov medzi online platformami a verejnými orgánmi: online platformy si budú musieť automaticky raz za mesiac vymieňať s verejnými orgánmi údaje o počte prenocovaní v prenájme a o počte hostí. Verejné orgány budú môcť prijímať tieto údaje z „jednotných digitálnych kontaktných miest“ zriadených v každom štáte. · Možnosť opakovaného použitia údajov v agregovanej forme: údaje získané na základe tohto návrhu v agregovanej forme prispejú k štatistikám o cestovnom ruchu, ktoré pripravuje Eurostat.· Vytvorenie účinného implementačného rámca: členské štáty budú monitorovať vykonávanie tohto rámca transparentnosti a zavedú príslušné sankcie za nedodržanie povinností vyplývajúcich z nariadenia.