Európska komisia prijala dočasný krízový rámec, ktorý členským štátom umožní využívať flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v kontexte invázie Ruska na Ukrajinu. Dočasný krízový rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne dôsledky pre rovnosť podmienok na jednotnom trhu. V záujme nápravy sa v dočasnom krízovom rámci stanovujú tri druhy pomoci:

  • Obmedzené sumy pomoci: Členské štáty budú môcť zaviesť schémy, aby mohli udeliť až 35 000 EUR spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia v odvetviach poľnohospodárstva, rybárstva a akvakultúry, a až 400 000 EUR spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia vo všetkých ostatných odvetviach.
  • Podpora likvidity vo forme štátnych záruk a dotovaných úverov: Členské štáty budú môcť poskytnúť i) dotované štátne záruky s cieľom zabezpečiť, aby banky naďalej poskytovali úvery všetkým spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou, a ii) verejné a súkromné úvery s dotovanými úrokovými sadzbami.
  • Pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie: Členské štáty budú môcť spoločnostiam, najmä intenzívnym odberateľom energie, čiastočne kompenzovať dodatočné náklady v dôsledku mimoriadneho rastu cien plynu a elektrickej energie. Túto podporu možno poskytovať v akejkoľvek forme vrátane priamych grantov.

Dočasný krízový rámec sa bude uplatňovať do 31. decembra 2022. V záujme právnej istoty Komisia pred týmto dátumom posúdi, či treba lehotu predĺžiť. Počas obdobia uplatňovania rámca bude Komisia takisto preskúmavať jeho obsah i rozsah, a to vo svetle vývoja na trhoch s energiou a trhoch s ostatnými vstupmi a všeobecnej hospodárskej situácie. Dočasným krízovým rámcom, ktorý bol dnes prijatý, sa dopĺňajú rozsiahle možnosti členských štátov navrhovať opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami štátnej pomoci EÚ. Komisia v minulosti už prijala dočasný rámec – v roku 2008 – v reakcii na globálnu finančnú krízu.