Bezpečnosť 5G sietí patrí k hlavným prioritám Komisie a je základným prvkom stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu, pretože tieto siete sú ústrednou infraštruktúrou, ktorá poskytuje základ pre širokú škálu služieb nevyhnutných pre fungovanie vnútorného trhu a zabezpečenie životne dôležitých spoločenských a hospodárskych funkcií. Členské štáty dnes s podporou Európskej komisie a agentúry ENISA (Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť) uverejnili druhú správu o pokroku pri vykonávaní súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 5G. Predmetom správy sú okrem iného aj niektoré z odporúčaní v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov z januára 2022.