Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na zaistenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie. Týmto nariadením sa zavedie rámec pre správu, riadenie rizík a kontrolu všetkých subjektov EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom jeho vykonávanie bude monitorovať nová medziinštitucionálna rada pre kybernetickú bezpečnosť. Zároveň sa rozšíri mandát tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach (CERT-EU), ktorý bude slúžiť ako centrum na výmenu spravodajských informácií o hrozbách, koordináciu reakcie na incidenty a ako ústredný poradný orgán a poskytovateľ služieb.