Komisia prijala návrh aktu o kybernetickej solidarite v EÚ na posilnenie kapacít kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Jeho účelom je podporovať odhaľovanie kybernetických hrozieb a incidentov a zvyšovať povedomie o nich. Takisto má zlepšiť pripravenosť kritických subjektov. Rovnako má posilniť solidaritu, spoločné krízové riadenie a schopnosť reagovať vo všetkých členských štátoch. Aktom o kybernetickej solidarite sa stanovuje, aké schopnosti EÚ potrebuje, aby bola odolnejšia voči kybernetickým hrozbám a vedela na ne lepšie reagovať. Zároveň sa aktom posilňuje existujúci mechanizmus spolupráce. Prispeje k zaisteniu bezpečného a zabezpečeného digitálneho priestoru pre občanov a podniky i k ochrane kritických subjektov a základných služieb, ako sú nemocnice a verejnoprospešné služby. Komisia takisto v rámci Európskeho roka zručností 2023 predstavila Akadémiu kybernetických zručností. Jej úlohou je zaručiť koordinovanejšiu koncepciu, ako vykryť nedostatok talentov v kybernetickej oblasti. V akadémii sa spoja rozmanité existujúce iniciatívy zamerané na podporu kybernetických zručností. Sprístupní ich na online platforme, čím im zaručí väčšiu viditeľnosť. Zámerom pritom bude zvýšiť počet kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v EÚ.