Eurospravodaj – Jún 2021 PDF NA STIAHNUTIE

ROZPOČET EÚ NA ROK 2022

Zameria sa na urýchlenie obnovy a transformácie Európy

Európska komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliardy eur, ktorý má byť doplnený o približne
143,5 miliardy eur vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Synergie medzi rozpočtom a nástrojom
umožnia zmobilizovať značné investície na podporu hospodárskej obnovy, zabezpečenie udržateľnosti a
vytváranie pracovných miest. Rozpočet bude uprednostňovať zelené a digitálne výdavky, aby bola Európa
odolnejšia a pripravená na budúcnosť. Rozpočet odráža politické priority Európy. Návrh rozpočtu na rok 2022 je
súčasťou dlhodobého rozpočtu Únie a jeho cieľom je premeniť priority Únie na konkrétne ročné ciele.