Európska komisia prijala oznámenie o dvoch rokoch od vytvorenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je kľúčovým nástrojom plánu obnovy NextGenerationEU s finančnou hodnotou 800 miliárd eur. V oznámení sa hodnotia doterajšie výsledky, ktoré boli dosiahnuté vďaka prínosu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre zelené a digitálne reformy a investície v členských štátoch. Opisujú sa v ňom aj nové opatrenia na podporu úspešnej implementácie národných plánov obnovy a odolnosti. V prílohách k oznámeniu sú spresnené niektoré technické aspekty hodnotenia výsledkov členských štátov Komisiou. Komisia doteraz v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyplatila viac ako 144 miliárd eur vrátane grantov (96 miliárd eur) a úverov (48 miliárd eur). Všetky podrobnosti týkajúce sa implementácie nástroja sú k dispozícii v hodnotiacej tabuľke Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V druhej polovici uplatňovania tohto mechanizmu sa očakáva oveľa viac platieb. Členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby v plnej miere využili príležitosti, ktoré ponúka a dosiahli výsledky v súlade s harmonogramami, ktoré sa zaviazali splniť vo svojich plánoch. Budúcoročné strednodobé hodnotenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bude ďalšou príležitosťou na zhodnotenie a posúdenie výsledkov a skúseností získaných pri jeho implementácii.