Komisia navrhla opatrenia na posilnenie obehovosti automobilového priemyslu, ktoré sa týkajú dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po skončení životnosti. Táto iniciatíva zlepší prístup hospodárstva EÚ k zdrojom, prispeje k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy. Zároveň posilní jednotný trh a prispeje k riešeniu výziev spojených s prebiehajúcou transformáciou automobilového priemyslu. Očakáva sa, že navrhované opatrenia vygenerujú do roku 2035 čistý príjem vo výške 1,8 miliardy eur, pričom sa vytvoria ďalšie pracovné miesta a posilnia sa toky príjmov pre odvetvie odpadového hospodárstva a recyklácie. Okrem toho prispejú k lepšej bezpečnosti cestnej premávky v tretích krajinách tým, že zabránia vývozu vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na cestnú dopravu, a znížia škodlivé znečistenie a zdravotné riziká v krajinách, ktoré dovážajú ojazdené vozidlá z EÚ. Očakáva sa, že navrhované nariadenie, ktorým sa nahradia súčasné smernice o vozidlách po dobe životnosti a o opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti, bude mať významný prínos pre životné prostredie vrátane ročného zníženia emisií CO2 o 12,3 milióna ton do roku 2035, lepšieho zhodnocovania 5,4 milióna ton materiálov a zvýšeného zhodnocovania kritických surovín. Vykonávanie nariadenia povedie k dlhodobým úsporám energie vo fáze výroby, zníženiu závislosti od dovážaných surovín a podpore udržateľných a obehových obchodných modelov.