Komisia oznámila 18 nových projektov, ktoré získajú viac ako 106 miliónov eur ako príspevok na misiu EÚ „Obnova našich oceánov a vôd“. Na projektoch sa zúčastňuje viac ako 370 príjemcov z 36 krajín vrátane MSP, výskumných inštitúcií, miestnych orgánov, škôl a podnikov. Budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality a obnove prírody prostredníctvom ochrany a obnovy biodiverzity vo vodách, znižovania znečistenia, podpory udržateľného modrého hospodárstva a rozvoja európskeho digitálneho partnerstva v oceáne. Do projektov sú zapojené všetky členské štáty EÚ, a to prostredníctvom opatrení z Baltského a Severného mora, cez rieku Dunaj, Stredozemné more a cez Atlantik.