Google sa zaviazal vykonať vo viacerých svojich produktoch a službách zmeny, aby zladil svoje praktiky s právom EÚ – ide predovšetkým o nedostatočnú transparentnosť a nejednoznačné informácie pre spotrebiteľov. V roku 2021 Google vstúpil do dialógu so sieťou spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (sieť CPC), ktorú koordinuje Európska komisia a ktorú vedie holandský Úrad pre spotrebiteľov a trhy a belgické Generálne riaditeľstvo pre hospodársku inšpekciu. Na základe tohto dialógu Google súhlasil, že začne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a zavedie zmeny na svojich stránkach Google Store, Google Play Store, Google Hotels a Google Flights. Google sa na základe dialógu zaviazal obmedziť svoju možnosť robiť jednostranné zmeny pri objednávkach, pokiaľ ide o cenu alebo stornovanie. Takisto prisľúbil vytvoriť e-mailovú adresu, ktorú budú môcť používať výhradne orgány na ochranu práv spotrebiteľov na nahlasovanie nezákonného obsahu a žiadosti o jeho rýchle odstránenie. Okrem toho Google súhlasil so zavedením celého radu zmien svojich praktík. Sieť CPC bude aktívne monitorovať plnenie týchto záväzkov.Vnútroštátne orgány budú monitorovať a presadzovať dodržiavanie predpisov v prípadoch, keď pochybnosti pretrvajú. Pôjde konkrétne o jednu praktiku, pri ktorej Google ešte úplne nedodržiava nariadenie o geografickom blokovaní. Spoločnosť totiž uplatňuje technické obmedzenia na používanie aplikácií, ktoré by inak boli v krajine, v ktorej sa používateľ dočasne nachádza, bežne dostupné. Google objasnil, že používatelia môžu zmeniť svoju krajinu pobytu raz za rok, ak chcú získať prístup k miestnym aplikáciám a hrám v inom členskom štáte. Táto zmena však môže viesť k strate získaného obsahu a platného kreditu, čo podľa nariadenia o geografickom blokovaní porušuje pravidlá.
date: 2023-01-26 08:00:00