Európska komisia predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2020. Od júla tohto roku sa po prvýkrát od roku 2002 na žiadny členský štát eurozóny nevzťahuje postup pri nadmernom deficite. Očakáva sa, že pomer dlhu eurozóny k HDP bude pokračovať v poklese posledných rokov, a zníži sa tak z približne 86 % v roku 2019 na asi 85 % v roku 2020. EK zároveň zistila, že žiadny z návrhov rozpočtových plánov na rok 2020 nie je vo vážnom nesúlade s požiadavkami Paktu stability a rastu. Deväť plánov členských štátov je v súlade s Paktom stability a rastu v roku 2020; plány 2 členských štátov sú vo všeobecnosti v súlade s paktom a v prípade plánov 8 členských štátov hrozí, že na budúci rok dôjde k nesúladu s paktom.

Slovensko je v poslednej, tretej skupine krajín spolu s Belgickom, Španielskom, Francúzskom, Talianskom, Portugalskom, Slovinskom a Fínskom. Pri ich návrhoch rozpočtových plánov hrozí v roku 2020 riziko nesúladu s Paktom stability a rastu. V prípade Slovenska je ale potrebné dodať, že hrubý verejný dlh je pod hranicou 60% (49,4% HDP v 2018 a očakáva sa jeho pokles na 48,1% HDP v 2019) a deficit verejných financií je výrazne pod hranicou 3% stanovenou v Pakte stability a rastu. Hodnotenie Európskej komisie založené na jesennej prognóze a dodatočných informáciách zo slovenskej strany poukazuje na riziko výraznej odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa. Európska komisia vyzýva slovenské inštitúcie, aby prijali príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu s Paktom stability a rastu.   

Návrh slovenského rozpočtu počíta s deficitom verejných financií na úrovni 0,7%HDP v 2019 a 0,5% HDP v 2020 a s poklesom štrukturálneho deficitu z 1,4% HDP v 2019  na 1,1% HDP v 2020. Jesenná prognóza Európskej komisie uvádza vyšší deficit verejných financií na úrovni 0,9% HDP a 1,2% HDP v 2019 a 2020 ako aj vyšší štrukturálny deficit na úrovni 1,6% HDP v 2019 a 1,8% HDP v 2020. Rozdiely sú spôsobené hlavne vyššou mierou investícii a čerpania EU fondov v prípade Európskej komisie a rozdielnym hodnotením dopadov opatrení v 2020.