V roku 2021 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odporučil vymôcť viac ako pol miliardy EUR späť do rozpočtu EÚ. Úrad OLAF pokračoval v ochrane rozpočtu EÚ cez odhaľovanie a vyšetrovanie stále prispôsobivejších podvodníkov, či cez prácu na predchádzaní podvodov poškodzujúcimi miliardový Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti, a to napriek pretrvávajúcej pandémii a s ňou súvisiacim výzvam. Uverejnená správa úradu OLAF za rok 2021 odhaľuje nové trendy v podvodoch v širokej škále oblastí, a predstavuje vyšetrovania a operáciami s osobitným zameraním na podvody škodiace životnému prostrediu (napr. fiktívny projekt zalesňovania, alebo nezvládnutá výstavba vodovodného potrubia) ako aj na výrazné podvody v oblasti ciel a pašovania odpadu. Pod drobnohľad sa dostali podvody zamerané na ekologické projekty a digitalizáciu, podvody s finančnými prostriedkami EÚ na obnovu ako aj falošné ponuky očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19, či pašovanie tabakových výrobkov. OLAF pokračoval aj vo vyšetrovaní prípadov pochybenia a nedodržiavania pravidiel zo strany členov a zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, čím prispel k presadzovaniu najvyšších štandardov verejnej služby v EÚ.
Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2021: · OLAF uzavrel 212 vyšetrovaní a vydal 294 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ. · OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 527,4 miliónov EUR. · OLAF zahájil vyšetrovanie 234 nových prípadoch na základe 1 110 prijatých oznámení a analýz vypracovaných expertmi úradu OLAF.