Oblasti vedy a výskumu sa na európskej úrovni venuje veľká pozornosť a sú jej venované značné zdroje z rozpočtu EÚ. Slovensko z nich získava nemalú podporu. Ako uvádza Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku „Najdôležitejší v súčasnom programovom období je operačný program Výskum a inovácie, ktorý pracuje s rozpočtom vo výške 2,26 miliardy eur. Program sa zameriava na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií a na zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu malých a stredných podnikov na Slovensku. Vďaka programu narastie podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10 %, bude podporených takmer 13 000 podnikov vrátane 1 400 start-upov a vytvorí sa 4 000 nových pracovných miest. Očakáva sa aj zvýšenie počtu výskumníkov na Slovensku o vyše 1 000.“