Plán obnovy je jedinečná šanca pre Slovensko zlepšiť kvalitu života občanov v rôznych oblastiach. Keďže nám záleží na transparentnosti, je dôležité, aby sa o jednotlivých opatreniach diskutovalo na viacerých úrovniach. Preto do debaty zapájame aj odbornú verejnosť a relevantných partnerov. Jednou z takýchto platforiem je aj Rada vlády SR pre Plán obnovy, ktorá v novembri zasadla po druhýkrát. Hlavnými témami boli odpočet implementácie, aktualizácia plánu obnovy, ako aj investície či novinky z regiónov.
„Spätnú väzbu si mimoriadne ceníme. Okrem informovania o aktuálnych otázkach k plánu obnovy sme preto členov rady povzbudili, aby nám aj priebežne zasielali svoje podnety a spätnú väzbu. O týchto pripomienkach budeme ďalej diskutovať so všetkými zodpovednými rezortmi a orgánmi,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.
Rada slúži ako poradný orgán, ktorý diskutuje o implementácii plánu, sleduje pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov a zaujíma k nemu stanoviská. Zároveň je to príležitosť aj pre orgány zodpovedné za realizáciu plánu obnovy, aby si vypočuli a taktiež zapájali relevantných partnerov do rozhodovania o budúcnosti Slovenska.