urópska komisia dnes predložila usmernenia, ktorých cieľom je podporiť a motivovať spotrebiteľov, podniky a verejné orgány k zapojeniu sa do zdielaného hospodárstva.
V oznámení „Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo“ sa nachádzajú usmernenia o tom, ako by sa mali existujúce právne predpisy EÚ uplatňovať na tento dynamický a rýchlo sa rozvíjajúci sektor, a objasňujú sa v ňom kľúčové otázky, ktoré musia riešiť trhové subjekty a verejné orgány:
Komisia vyzýva členské štáty EÚ, aby preskúmali a v prípade potreby revidovali existujúce právne predpisy v súlade s týmito usmerneniami. Komisia bude monitorovať rýchlo sa meniace regulačné prostredie, ako aj hospodársky a obchodný vývoj. Bude sledovať trendy týkajúce sa cien a kvality služieb a identifikuje možné prekážky a problémy vyplývajúce z rozdielnych vnútroštátnych predpisov alebo nedostatkov v regulácii.
Podrobnosti: