Využívanie Európskeho námorného a rybárskeho fondu bude pružnejšie. Komisia tiež čoskoro navrhne súbor opatrení na to, aby farmári a iní príjemcovia mohli získať potrebnú podporu prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, napríklad v podobe dlhšieho času na podávanie žiadostí o podporu a dlhšieho času pre správne orgány na ich spracovanie, vyšších zálohových platieb na priame platby a platby na rozvoj vidieka, a väčšej pružnosti, pokiaľ ide o kontroly na mieste, aby sa čo najviac obmedzila potreba fyzického kontaktu a znížila administratívna záťaž.