Európska komisia uverejnila aktualizované usmerňujúce vzory pre štátnu pomoc s cieľom pomôcť členským štátom pri navrhovaní opatrení, ktoré budú zahrnuté do ich národných plánov podpory obnovy a odolnosti, a zaručiť tak ich súlad s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Aktualizované technické dokumenty pomôžu členským štátom koncipovať opatrenia, ktoré budú ďalej prispievať k realizácii Európskej zelenej dohody a zároveň pomôžu ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť zelenú transformáciu v súlade s plánom REPowerEU.