Komisia prijala pohotovostný plán pre dopravu s cieľom posilniť odolnosť dopravy EÚ v čase krízy. Plán vychádza z ponaučení z pandémie COVID-19 a zohľadňujú sa v ňom výzvy, ktorým odvetvie dopravy EÚ čelí od začiatku vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Obe krízy vážne ovplyvnili prepravu tovaru a osôb, ale odolnosť tohto odvetvia a lepšia koordinácia medzi členskými štátmi boli kľúčovými prvkami reakcie EÚ na tieto výzvy. V pláne sa navrhuje súbor 10 opatrení na usmernenie EÚ a jej členských štátov pri zavádzaní takýchto núdzových opatrení reakcie na krízu. Okrem iného sa v ňom zdôrazňuje význam zabezpečenia minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich, budovania odolnosti voči kybernetickým útokom a testovania odolnosti. Zdôrazňuje sa v ňom aj význam zásad zelených jazdných pruhov, ktoré zabezpečujú, aby pozemná nákladná doprava mohla prekračovať hranice za menej ako 15 minút, a posilňuje úloha siete kontaktných miest vo vnútroštátnych dopravných orgánoch. Jedným z kľúčových ponaučení z pandémie je význam koordinácie opatrení reakcie na krízu, napríklad s cieľom zabrániť situáciám, keď nákladné automobily, ich vodiči a základný tovar uviaznu na hraniciach, ako sa to stalo počas prvých dní pandémie. Pohotovostným plánom pre dopravu sa zavádzajú hlavné zásady, ktoré zabezpečujú, aby boli opatrenia reakcie na krízu primerané, transparentné, nediskriminačné a v súlade so zmluvami EÚ, ako aj schopné zabezpečiť, aby jednotný trh naďalej fungoval tak, ako by mal.
Ide o opatrenia v týchto 10 oblastiach:
prispôsobenie právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy krízovým situáciám; zabezpečenie primeranej podpory pre odvetvie dopravy; zabezpečenie voľného pohybu tovaru, služieb a ľudí; riadenie tokov utečencov a repatriácia uviaznutých cestujúcich a pracovníkov v doprave; zabezpečenie minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich; spoločné využívanie dopravných informácií; posilnenie koordinácie dopravnej politiky posilnenie kybernetickej bezpečnosti; testovanie nepredvídaných udalostí v oblasti dopravy spolupráca s medzinárodnými partnermi.