Vďaka novoprijatej investícii vo výške viac ako 190 miliónov eur z Kohézneho fondu na roky 2014 – 2020 bude mať Slovensko možnosť dokončiť železničnú infraštruktúru spájajúcu zriaďovaciu železnicu Žilina – Teplička, hlavný projekt transeurópskej dopravnej siete. Z finančných prostriedkov EÚ sa podporí obnova a modernizácia celkovo 7,85 km železníc. V prvej fáze projektu sa dokončia zemné práce, stará trať bude demontovaná a pod železničnými traťami sa postavia nosné konštrukcie na železničných úsekoch Strážov – Žilina a Budatín – Žilina a na stanici Žilina. Dokončia sa dve nástupištia a rozšírené protihlukové bariéry a vybuduje sa alebo zrekonštruuje šesť železničných mostov, štyri cestné mosty, ako aj jeden nový cestný most a šesť podjazdov. Napokon sa vybuduje a rozšíri päť podjazdov pre chodcov a cyklistov a pre železničný uzol Žilina sa vytvorí elektronický zabezpečovací signalizačný systém spolu s návestným zariadením Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Celkovo sa projektom zvýši kapacita železničnej siete a cestovná rýchlosť, čím sa skráti čas jazdy a zlepší sa bezpečnosť a spoľahlivosť železničných služieb. Používanie vlaku povedie aj k zníženiu emisií oxidu dusičitého a tuhých častíc. Okrem toho nový zdroj striedavého prúdu zabezpečí interoperabilitu železníc a zníži náklady na energiu. Z finančných prostriedkov sa podporí aj zlepšenie prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou k staniciam a vlakom. Viac informácií o projektoch politiky súdržnosti na Slovensku nájdete na stránke Kohesio a na Platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti.