Od začiatku ruskej nevyprovokovanej vojny voči Ukrajine a jej civilnému obyvateľstvu utieklo z Ukrajiny do EÚ viac ako 7 miliónov ľudí. Doteraz sa na trh práce EÚ dostal len relatívne malý počet osôb v produktívnom veku, hoci sa očakáva, že počet ľudí, ktorí tak chcú urobiť, sa zvýši. Zabezpečenie rýchlej a účinnej integrácie do trhu práce je dôležité pre hostiteľské komunity, ako aj pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, aby mohli začať nový život, ďalej rozvíjať svoje zručnosti a v konečnom dôsledku prispieť k obnove Ukrajiny. Pochopenie a uznávanie zručností a formálnych kvalifikácií, ktoré ľudia majú, je nevyhnutné na uľahčenie ich vstupu na trh práce a zabezpečenie toho, aby získali prácu, ktorá zodpovedá ich zručnostiam. Získanie nových zručností a zlepšenie tých existujúcich je navyše nevyhnutné z hľadiska úspešnej účasti na trhu práce a v spoločnosti. Dnešné usmernenia: · opisujú opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať na základe doteraz získaných skúseností a najlepších postupov, pričom môžu vychádzať z predchádzajúcich opatrení na úrovni EÚ s cieľom: a. integrovať ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny do trhu práce a b. podporiť ich prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) a vzdelávaniu dospelých, · zahŕňajú niekoľko konkrétnych príkladov projektov financovaných EÚ, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre iniciatívy členských štátov v tejto oblasti a pomôcť zabezpečiť, aby tieto čo najlepšie využívali podporu dostupnú na úrovni EÚ. Tieto usmernenia sa vzťahujú na osoby, ktoré majú nárok na dočasnú ochranu v zmysle smernice o dočasnej ochrane, ako aj na osoby, ktoré majú nárok na primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva.