Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020, v ktorom sa porovnáva efektívnosť, kvalita a nezávislosť justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. V tohtoročnom porovnávacom prehľade sa poukazuje na neustále zlepšovanie efektívnosti justičných systémov vo veľkom počte členských štátov.
Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometra sa naďalej zhoršuje vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi vo viacerých členských štátoch. Od roku 2016 sa zlepšilo vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi v dvoch tretinách členských štátov. V porovnaní s minulým rokom však verejnosť vníma nezávislosť súdnictva horšie v približne dvoch pätinách všetkých členských štátov a v približne polovici členských štátov, ktoré čelia osobitným výzvam. Pri hodnotení nezávislosti súdov zo strany verejnosti najhoršie obstálo Chorvátsko spolu so Slovenskom – len 26 % opýtaných Slovákov si myslí, že slovenská justícia je nezávislá. 24 % označilo mieru nezávislosti justície za celkom dobrú a 2 % za veľmi dobrú. Najčastejšie uvádzaným dôvodom nedostatočnej nezávislosti súdov a sudcov sú zásahy alebo tlak zo strany vlády a politikov a potom tlak vyvíjaný na základe ekonomických či iných špecifických záujmov. Z rovnakých dôvodov slovenskému súdnictvu nedôveruje 71 % podnikateľov alebo spoločností. Najnezávislejšie súdnictvo majú podľa občanov v Dánsku, Rakúsku, Fínsku a Švédsku.
Od roku 2012 možno pozitívny vývoj pozorovať vo väčšine členských štátov, ktoré boli v rámci európskeho semestra identifikované ako krajiny čeliace osobitným výzvam. V takmer všetkých týchto členských štátoch sa dĺžka súdnych konaní v prvej inštancii skrátila alebo ostala na rovnakej úrovni. Takmer všetky členské štáty vykázali vysokú mieru vyriešenia prípadov (viac ako 97 %), čo znamená, že súdy sú vo všeobecnosti schopné riešiť nové prípady a zároveň dosahovať pokrok pri riešení neuzavretých prípadov. Slovensko je úspešné v miere vyriešenia súdnych sporov v občianskych a obchodných veciach, kde bolo v roku 2018 vyriešených 130 % sporov, teda viac prípadov bolo vyriešených, ako podaných. Takmer všetky členské štáty sprístupňujú online určité informácie o svojom justičnom systéme, pričom väčšina z nich poskytuje informácie pre osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj pre cudzincov. Rozsudky sú používateľsky ústretovejšie a prístupnejšie širšej verejnosti. Hoci ženy stále predstavujú menej ako 50 % sudcov na väčšine najvyšších súdov členských štátov, údaje od roku 2010 poukazujú na postupné zvyšovanie ich podielu vo väčšine členských štátov.