Komisia prijala dva návrhy odporúčaní v kontexte Európskeho roka zručností na podporu členských štátov a sektora vzdelávania a odbornej prípravy pri poskytovaní vysokokvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy v záujme rozvoja digitálnych zručností európskych občanov.V návrhu „odporúčania Rady týkajúceho sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu“ sa všetky členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili všeobecný prístup k inkluzívnemu a vysokokvalitnému digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave s cieľom riešiť digitálnu priepasť, ktorá sa stala ešte zjavnejšou v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Druhá identifikovaná spoločná výzva súvisí s rozličnými úrovňami digitálnych zručností v rámci rôznych skupín obyvateľstva a schopnosťou vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy riešiť tieto rozdiely. Návrh „odporúčania Rady týkajúceho sa lepšieho rozvíjania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave“ sa zaoberá všetkými stupňami vzdelávania a odbornej prípravy. Vyzýva členské štáty, aby včas začali s rozvíjaním digitálnych zručností, a to koherentne a na všetkých stupňoch vzdelávania a odbornej prípravy. Kľúčovým opatrením Komisie budeuľahčenie uznávania osvedčovania digitálnych zručností. Na tento účel Komisia zrealizuje v spolupráci s niekoľkými členskými štátmi pilotný projekt týkajúci sa európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach. Cieľom osvedčenia je posilniť dôveru v osvedčovanie digitálnych zručností a jeho akceptovanie v celej EÚ.