Komisia predstavila viacero iniciatív, ktorých sa zhostila v oblastiach kritických pre obranu a bezpečnosť v Európskej únii. Predstavujú príspevok k európskej obrane, ktorý pokrýva celú škálu výziev, od konvenčného zbrojného priemyslu a vybavenia na súši, na mori a vo vzduchu až po kybernetické, hybridné a vesmírne hrozby, vojenskú mobilitu a závažnosť zmeny klímy, ako aj plán pre kritické bezpečnostné a obranné technológie. Tieto nové iniciatívy sú konkrétnymi krokmi k integrovanejšiemu a konkurencieschopnejšiemu európskemu trhu v oblasti obrany, k čomu prispeje najmä posilnenie spolupráce v rámci EÚ, čím sa dosiahne potrebný rozsah, optimalizujú sa náklady a zlepší sa operačná účinnosť. Dnešné oznámenie je príspevkom Komisie k príprave Strategického kompasu pre bezpečnosť a obranu EÚ. Komisia chce posilniť schopnosť Únie bojovať proti rýchlo sa meniacim viacúrovňovým hrozbám tak, že v nestabilnom geopolitickom a technologickom kontexte využije všetky dostupné prostriedky. Na ďalšie posilnenie konkurencieschopnosti európskeho trhu v oblasti obrany identifikovala tieto hlavné nové oblasti:
· *preskúmať, ako ďalej stimulovať investície členských štátov do kľúčových strategických spôsobilostí a kritických podporných faktorov*, ktoré sa vyvíjajú, resp. obstarávajú formou rámcov spolupráce Európskej únie,
· *ďalej motivovať k spoločnému obstarávaniu obranných spôsobilostí vyvinutých na základe spolupráce v rámci EÚ*,
· *vyzvať členské štáty, aby pokračovali v prechode k efektívnejším a jednotnejším postupom kontroly vývozu zbraní*, najmä pokiaľ ide o obranné spôsobilosti vyvinuté v rámci spolupráce EÚ.