Nachádzame sa v druhej faze konania o porušení právnych predpisov. Na jar 2015 Komisia zaslala formálnu výzvu na zosúladenie právnych predpisov. Odpovede Slovenska a ďalších členských krajín nerozptýlili obavy Komisie týkajúce sa v súčasnosti platných vnútroštátnych právnych predpisov.
Pokiaľ ide o Bulharsko a Slovensko, hlavnou obavou je, že nákupcovia musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine, čo diskriminuje ostatných štátnych príslušníkov členských štátov EÚ. Maďarsko má veľmi reštriktívny systém, ktorý stanovuje úplný zákaz nadobúdania pôdy právnickými osobami a povinnosť kupujúceho, aby sám obrábal pôdu. Okrem toho, podobne ako v Lotyšsku a Litve, kupujúci musia byť poľnohospodári. Hoci Komisia súhlasí s tým, že by vnútroštátne orgány mali mať možnosť riadne regulovať trhy s poľnohospodárskou pôdou s cieľom zachovať využitie takejto pôdy na poľnohospodárske účely a podporovať miestny rozvoj, viaceré tieto opatrenia považuje z hľadiska prilákania investícií do rozvoja vidieka za neprimerane obmedzujúce a diskriminačné.