Podľa odhadov zomrie každoročne na následky ochorení súvisiacich so zamestnaním približne až 160 000 Európanov. Boj proti rakovine, ktorá je v EÚ najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním, je osobitnou prioritou Európskej komisie v oblasti BOZP. Na základe svojho záväzku zabezpečiť bezpečnosť a zdravie pracovníkov na pracoviskách a aktualizovať prísne európske normy EK dnes predstavila 3 kľúčové opatrenia: 1. V boji proti rakovine: EK stanoví expozičné limity alebo prijme iné opatrenia ohľadom ďalších siedmich chemikálií spôsobujúcich rakovinu. Ešte v máji totiž EK navrhla opatrenia na zníženie vystavenia pracovníkov účinkom 13 chemikálií (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_sk.htm). 2. Praktické rady pre zamestnávateľov: ide praktické rady určené zamestnávateľom ohľadom uľahčenia a zefektívnenia posudzovania rizík. Sú tu aj rady, ako riešiť rýchlo rastúce riziká BOZP – psychosociálne, ergonomické alebo tie, ktoré súvisia so starnutím. Dokument nájdete tu: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16876&langId=en 3. Spolupráca na odstránení alebo aktualizácii neaktuálnych pravidiel: Komisia bude v nasledujúcich dvoch rokoch spolu s členskými štátmi a sociálnymi partnermi spolupracovať na odstránení alebo aktualizácii zastaralých pravidiel. Cieľom je zjednodušiť a znížiť administratívnu záťaž a pritom naďalej chrániť pracovníkov.