Európska únia otvára osvetovú kampaň Majme oči otvorené, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia. Vyzýva pritom aj ľudí na Slovensku, aby si všímali obete násilia a ponúkli im svoju pomoc. Kampaň poukazuje na rôzne druhy násilia, s ktorými sa v spoločnosti stretávame: násilie proti ženám, xenofóbia, diskriminácia voči Rómom, homofóbia či násilie na deťoch.Kampaň Majme oči otvorené poskytuje prehľad podporných organizácií na Slovensku, na ktoré sa môžu obete či ich priatelia a rodina obrátiť so žiadosťou o pomoc. Medzi zapojené organizácie patria aj Iniciatíva Inakosť a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Osvetová kampaň, ktorá zároveň prebieha aj v ďalších 9 krajinách Európskej únie, vyzýva ľudí, aby mali oči otvorené, všímali si obete násilia a poskytli im pomoc. Kampaň podporili aj viaceré známe osobnosti.