Cieľom iniciatívy Európskej komisie je posilniť práva obetí v celej Európskej únii, aby získali podporu, prístup k informáciám, náhradu škody a aby hľadali spravodlivosť. V navrhovanej aktualizácii existujúcej smernice sa stanovuje len minimálne množstvo pravidiel, ktoré sú nad rámec pravidiel prijatých v roku 2012. Reforma zahŕňa tieto prvky: • zabezpečiť, aby boli obete dobre informované o svojich právach a mali k dispozícii potrebné zdroje na oznámenie trestného činu – vytvorí sa univerzálna linka pomoci obetiam s telefónnym číslom pre celú EÚ: 116 006 a komplexná webová stránka, • posilniť bezpečnostné opatrenia prispôsobené osobitným potrebám zraniteľných obetí) – navrhuje sa zlepšiť individuálne posudzovanie potrieb ochrany obetí a rozšíriť zoznam dostupných ochranných opatrení, • poskytovať zraniteľným obetiam prístup k špecializovaným podporným službám, ako je bezplatná psychologická podpora, • uľahčiť prístup k spravodlivosti tak, že sa zabezpečí, aby sa obetiam poskytla dostatočná pomoc na súde a aby boli oprávnené napadnúť rozhodnutia vyplývajúce z trestného konania, ktoré majú vplyv na ich práva, • zabezpečiť účinný prístup k náhrade škody tak, že sa obetiam zaručí náhrada škody bezprostredne po vynesení rozsudku.