Komisia prijala návrh odporúčania Rady o spoločnom rámci používania, validácie a vzájomného uznávania rýchlych antigénových testov. V súvislosti s používaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom odporúča, aby používali rýchle antigénové testy na ďalšie posilnenie svojej celkovej testovacej kapacity a zároveň aby zabezpečili vyškolenie zdravotníckeho personálu alebo iných pracovníkov, ako aj ich odborné prípravu a certifikáciu. Členské štáty majú zvážiť použitie antigénových testov v týchto prípadoch: diagnostika ochorenia COVID-19 u symptomatických prípadov, kontaktov potvrdených prípadov, v klastroch nákazy a pri skríningu vo vysokorizikových oblastiach a v uzavretých prostrediach, na plošné testovanie obyvateľstva v epidemiologických situáciách alebo oblastiach s vysokým alebo veľmi vysokým podielom pozitívnych testov.
V súvislosti s validáciou a vzájomným uznávaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom odporúča, aby:
– sa dohodli na spoločnom zozname vhodných rýchlych antigénových testov, ktoré sú označené značkou CE, spĺňajú požiadavky na minimálnu citlivosť a špecifickosť stanovené Komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a ktoré validoval aspoň jeden členský štát, a aby tento zoznam aktualizovali a poskytli Komisii, – sa dohodli, že tento spoločný zoznam rýchlych antigénových testov sa bude pravidelne aktualizovať, a to najmä vtedy, keď budú sprístupnené nové výsledky z nezávislých validačných štúdií a pri vstupe nových testov na trh, – sa dohodli na vzájomnom uznávaní výsledkov vybraných testov zahrnutých v spoločnom zozname, – preskúmali potrebu a možnosť vytvorenia digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej by sa dala overiť pravosť certifikátov o teste na COVID-19.
Komisia takisto podpísala rámcovú zmluvu so spoločnosťami Abbott a Roche, na základe ktorej bude môcť zakúpiť viac ako 20 miliónov rýchlych antigénových testov. Suma na nákup testov v maximálnom objeme 100 miliónov eur sa bude financovať z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie. Testy budú členským štátom sprístupnené začiatkom roka 2021 v rámci stratégie EÚ v oblasti testovania na COVID-19.