<div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Okrem
Slovenska, Európska komisia začína v súvislosti s nadobúdaním poľnohospodárskej
pôdy <b>konanie vo veci porušenia
právnych predpisov </b>aj voči Maďarsku, Bulharsku a
Litve.&nbsp; </font><font face="Arial CE"><font face="Times New Roman" size="3">EK
oficiálne žiada tieto členské štáty, aby predložili objasnenie
svojich právnych predpisov
upravujúcich nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.
Tieto právne predpisy obsahujú niekoľko ustanovení, ktoré sa podľa práva Únie
môžu považovať za obmedzenie
voľného pohybu kapitálu a&nbsp;slobody usadiť sa. <b>Akékoľvek obmedzovanie týchto
základných slobôd musí byť riadne odôvodnené a&nbsp;v&nbsp;súlade so zásadami
nediskriminácie a&nbsp;proporcionality.</b> Členské štáty síce môžu stanoviť vlastné
pravidlá na podporu rozvoja vidieka, na udržiavanie pôdy na poľnohospodárske
účely a&nbsp;na zabránenie špekulatívnemu tlaku na ceny pôdy, musí to však byť
v&nbsp;rámci mantinelov, ktoré sú pre to stanovené v&nbsp;právnych predpisoch EÚ. </font>
</font></div>