Pozastavenia dovozných ciel, kvót a ochranných obchodných opatrení na ukrajinský vývoz do Európskej únie – autonómne obchodné opatrenia – budú platiť ďalší rok. Opatrenia majú Ukrajine pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú jej výrobcovia a vývozcovia v dôsledku ruskej vojenskej agresie.
EÚ do 15. septembra 2023 postupne zruší výnimočné a dočasné preventívne opatrenia na dovoz pšenice, kukurice, repky olejnej a slnečnicových semien z Ukrajiny, ktoré prijala 2. mája 2023 v zmysle výnimočného ochranného opatrenia stanoveného v nariadení o autonómnych obchodných opatreniach. Vzťahujú sa už len na 6 zo 17 colných položiek štyroch pokrytých produktov. Tieto dočasné a cielené opatrenia mali odstrániť logistické prekážky spojené s uvedenými produktami v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku pod podmienkou, že členské štáty zrušia reštriktívne opatrenia. Ich postupným rušením sa výrazne zlepší situácia v koridoroch solidarity a vyriešia sa problémy spojené s vývozom ukrajinského obilia z tohtoročnej úrody.Tieto opatrenia budú ešte určité obdobie potrebné z dôvodu závažných logistických prekážok a obmedzenej kapacity na skladovanie obilia, ktoré sa pred žatvou vyskytli v piatich členských štátoch. V zmysle dohody bola zriadená spoločná koordinačná platforma na koordináciu Komisie, Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska, ako aj Ukrajiny a Moldavska v úsilí o zlepšenie obchodného toku medzi Úniou a Ukrajinou vrátane tranzitu cez koridory poľnohospodárskych produktov. Platforma bude monitorovať zlepšovanie fungovania koridorov solidarity s cieľom zjednodušiť vývoz.V prípade, že jeden alebo viaceré z piatich členských štátov budú brzdiť tranzit ukrajinského tovaru neprimeranými požiadavkami, Komisia prehodnotí, či pretrvávajú hmotnoprávne podmienky na uloženie týchto preventívnych opatrení.