Európska komisia prijala dva návrhy na posilnenie subjektov pre rovnaké zaobchádzanie, a to konkrétne ich nezávislosti, zdrojov a právomocí, aby mohli účinnejšie bojovať proti diskriminácii v Európe. V existujúcich pravidlách EÚ upravujúcich činnosť subjektov pre rovnaké zaobchádzanie sa členským štátom ponecháva široký priestor na voľné uváženie, ako tieto subjekty zriadiť a ako by mali fungovať. Výsledkom sú značné rozdiely medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o právomoci, nezávislosť, zdroje, dostupnosť a efektívnosť týchto subjektov. Komisia navrhuje súbor záväzných pravidiel, ktoré posilnia úlohu a nezávislosť subjektov pre rovnaké zaobchádzanie: • Posilnené právomoci: Návrhy rozširujú právomoci subjektov pre rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s dvoma existujúcimi smernicami: smernicou o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a smernicou o rodovej rovnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia. • Nezávislosť: Na subjekty pre rovnaké zaobchádzanie sa bude vzťahovať právna požiadavka, aby nepodliehali vonkajším vplyvom, najmä pokiaľ ide o ich právnu štruktúru, zodpovednosť, rozpočet, personálne a organizačné záležitosti. • Dostatočné zdroje: Členské štáty budú musieť poskytnúť subjektom pre rovnaké zaobchádzanie ľudské, technické a finančné zdroje potrebné na účinné vykonávanie všetkých právomocí. • Dostupnosť pre všetky obete: Služby subjektov pre rovnaké zaobchádzanie budú musieť byť bezplatné a prístupné pre všetky obete za rovnakých podmienok, a to aj pre zdravotne postihnuté osoby. Takisto budú povinné poskytnúť sťažovateľom predbežné posúdenie ich prípadu. • Konzultácia pri procese tvorby práva a politiky: Verejné inštitúcie budú mať povinnosť včas konzultovať so subjektami pre rovnaké zaobchádzanie a náležite zvážiť odporúčania týkajúce sa problematiky diskriminácie a rovnakého zaobchádzania. Subjekty pre rovnaké zaobchádzanie budú takisto spolupracovať s inými zainteresovanými stranami, aby si mohli vymieňať poznatky a vytvárať synergie. • Posilnené právomoci v prípadoch diskriminácie: Subjekty pre rovnaké zaobchádzanie budú môcť vyšetrovať prípady diskriminácie, vydávať stanoviská alebo záväzné rozhodnutia (podľa rozhodnutia členských štátov) a konať na súde vo veciach týkajúcich sa diskriminácie. Takisto budú mať možnosť navrhnúť účastníkom konania, aby využili mechanizmus alternatívneho riešenia sporov, ako je zmierovacie konanie alebo mediácia. • Zlepšovanie informovanosti: Členské štáty a subjekty pre rovnaké zaobchádzanie sa budú intenzívnejšie snažiť predchádzať diskriminácii a podporovať rovnosť. • Výmena odborných poznatkov: Subjekty pre rovnaké zaobchádzanie budú vypracúvať pravidelné správy o aktuálnom stave v oblasti rovnakého zaobchádzania a diskriminácie a budú môcť vydávať odporúčania.