Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané prostriedky z troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Finančné prostriedky bude možné presúvať medzi týmito fondmi ako aj medzi kategóriami regiónov a medzi politickými cieľmi. Veľmi významné je upustenie od požiadaviek na spolufinancovania zo štátnych rozpočtov a zjednoduší sa aj administratíva.