Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 v rámci Európskeho zboru solidarity. Na podporu činností v oblasti solidarity bude vyčlenený predpokladaný rozpočet vo výške 117 miliónov EUR, ktorý vytvorí nové príležitostí pre mladých ľudí v širokej škále oblastí.

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predložili správu o iniciatíve, ktorá bola spustená v roku 2017 s cieľom pomôcť 12 regiónom a členským štátom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie a zachovávaní vlastných špecifík v globalizovanom hospodárstve. Tímom expertov OECD a Komisie sa v spolupráci so spomínanými 10 regiónmi a 2 členskými štátmi podarilo určiť príčiny nedostatočnej tvorby pracovných miest a pomalšieho hospodárskeho rastu v týchto oblastiach. Cieľom bolo posilniť ich dlhodobé rozvojové stratégie vychádzajúce z oblastí vyznačujúcich sa výraznou konkurencieschopnosťou, teda z ich aktív v oblasti tzv. inteligentnej špecializácie.

Komisia identifikovala týchto 5 hlavných priorít:

1. Príprava na pracovné miesta zajtrajška

2. Rozšírenie inovačného záberu a šírenie inovácií

3. Podpora podnikania a zapojenia súkromného sektora

4. Proces transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo

5. Podpora inkluzívneho rastu

Táto správa a jej odporúčania budú slúžiť ako podklady pri príprave budúcich programov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027, v rámci ktorých sú k dispozícii finančné prostriedky na výskum, inovácie, digitalizáciu a podporu malých a stredných podnikov v objeme viac ako 90 miliárd EUR.