Komisia predkladá priemyselný plán zelenej dohody s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s nulovou bilanciou emisií a podporiť rýchly prechod na klimatickú neutralitu. Cieľom plánu je poskytnúť priaznivejšie prostredie na zvýšenie výrobnej kapacity EÚ pre technológie a výrobky s nulovou bilanciou emisií, ktoré sú potrebné na splnenie ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy. Plán vychádza z predchádzajúcich iniciatív a opiera sa o silné stránky jednotného trhu EÚ a dopĺňa prebiehajúce úsilie v rámci Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU. Tento prístup spočíva na štyroch pilieroch: predvídateľné a zjednodušené regulačné prostredie, urýchlenie prístupu k financiám, zlepšenie zručností a otvorený obchod pre odolné dodávateľské reťazce. Európska komisia zároveň zaslala členským štátom na konzultáciu návrh na transformáciu dočasného krízového rámca štátnej pomoci na dočasný krízový a prechodný rámec s cieľom uľahčiť a urýchliť zelenú transformáciu Európy. Tento návrh prispieva najmä k priemyselnému plánu zelenej dohody, keďže jeho cieľom je zabezpečiť rýchlejší prístup k financovaniu pre spoločnosti pôsobiace v EÚ.