Z výsledkov osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý dnes uverejnila Európska komisia, vyplýva, že 60 % Európanov má pocit, že majú osobný prospech z medzinárodného obchodu, čo je o 16 percentuálnych bodov viac ako pred 10 rokmi pri predchádzajúcom prieskume. Z prieskumu takisto vyplynulo, že 71 % respondentov sa domnieva, že EÚ je pri ochrane obchodných záujmov ich štátov účinnejšia, ako štát konajúci samostatne.

Dnešná správa sa zaoberá celým radom aspektov súvisiacich s informovanosťou, vnímaním a postojmi európskych občanov k medzinárodnému obchodu, pričom zahŕňa o. i. aj tieto aspekty:

  • Ciele a priority obchodnej politiky EÚ: 54 % respondentov uviedlo, že hlavnou prioritou obchodnej politiky EÚ by malo byť vytváranie pracovných miest v EÚ.
  • Potreba pravidiel medzinárodného obchodu: 3/4 Európanov súhlasia s tým, že medzinárodný obchod sa musí riadiť pravidlami.
  • Dôvera a transparentnosť: 6 z 10 respondentov sa vyslovilo, že veria, že EÚ vykonáva svoju obchodnú politiku otvorene a transparentne.
  • Výhody obchodu: 54 % z tých, ktorí sa domnievajú, že medzinárodný obchod je pre nich prospešný, vidia túto výhodu v širšom výbere výrobkov, zatiaľ čo 36 % vidí túto výhodu najmä v nižších cenách. Zdá sa, že tieto výhody sú hmatateľnejšie pre mladších respondentov a osoby s vyššou úrovňou vzdelania a príjmov.
  • Spravodlivosť v medzinárodnom obchode: 1/3 opýtaných si myslí, že je naivné očakávať, že ostatné krajiny budú dodržiavať obchodné pravidlá. Viac ako polovica respondentov si myslí, že EÚ by mala zvýšiť dovozné clá pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, alebo pre podniky, ktoré nedodržiavajú pravidlá medzinárodného obchodu.

Zistenia prieskumu preto potvrdzujú dobrý súlad medzi prioritami občanov EÚ a prioritami stanovenými v stratégii EÚ „Obchod pre všetkých“, ktorú EÚ sleduje za posledných 5 rokov. Počas tohto obdobia EÚ uzatvorila 16 nových obchodných dohôd vrátane významných dohôd s Kanadou a Japonskom. Medzinárodný obchod v súčasnosti podporuje 36 miliónov pracovných miest v EÚ.