Dňa 26. júna 2017 nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá v tejto oblasti a zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzeniedaňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers.

Smernica zavádza nasledovné zmeny:

  • sprísňuje povinnosť bánk, právnikov a účtovníkov, pokiaľ ide o posudzovanie rizík,
  • v prípade spoločností stanovuje jasné požiadavky na transparentnosť ohľadom ich skutočného vlastníctva. Informácie o skutočnom vlastníctve budú uložené v centrálnych registroch, ako sú napríklad obchodné registre, a budú k dispozícii úradom členských štátov a povinným osobám,
  • uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v členských štátoch s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí v záujme predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti alebo teroristickým aktivitám,
  • stanovuje jednotnú politiku voči nečlenským, tretím krajinám, ktoré majú nedostatočné systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
  • posilňuje právomoci príslušných orgánov udeľovať sankcie v tejto oblasti.