Komisia rozšírila európsku zdravotnú úniu o ďalší pilier: nový, komplexný prístup k duševnému zdraviu.
Táto iniciatíva je významným krokom k tomu, aby sa duševné zdravie kládlo na rovnakú úroveň ako fyzické zdravie a aby sa k nemu pristupovalo naprieč odvetviami.
Pred pandémiou COVID-19 čelil problémom s duševným zdravím v EÚ každý šiesty človek, no v dôsledku bezprecedentných kríz, ku ktorým došlo v posledných rokoch, sa táto situácia ešte zhoršila. Náklady v dôsledku nečinnosti každoročne dosahujú 600 miliárd EUR.
Európska komisia dnes predstavila 20 hlavných iniciatív v tejto oblasti a uvádza, že z rôznych finančných nástrojov je dispozícii podpora vo výške 1,23 miliardy EUR. Aj takto EK podporí členské štáty, aby ľudí a ich duševné zdravie kládli na prvé miesto.
Činnosť EÚ v oblasti duševného zdravia sa zameria na tri hlavné zásady:
1. primeranú a účinnú prevenciu, 2. prístup k vysokokvalitnej a cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti a liečbe a 3. opätovné začlenenie do spoločnosti po uzdravení. Konkrétne opatrenia naprieč rôznymi oblasťami sa na budú:
podporovať dobré duševné zdravie vďaka prevencii a včasnému odhaľovaniu problémov, a to aj prostredníctvom európskej iniciatívy zameranej na predchádzanie depresii a samovraždám, európskeho kódexu duševného zdravia a posilneného výskumu v oblasti zdravia mozgu, investovať do odbornej prípravy a budovania kapacít na posilnenie duševného zdravia vo všetkých politikách a zlepšenie prístupu k liečbe a zdravotnej starostlivosti. Opatrenia budú zahŕňať školiace a výmenné programy pre odborníkov a technickú podporu reforiem v oblasti duševného zdravia na vnútroštátnej úrovni, zabezpečiť dobré duševné zdravie pri práci zvyšovaním informovanosti a zlepšovaním prevencie. Dosiahne sa to napríklad celoeurópskmi osvetovými kampaňami Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a prípadnou budúcou iniciatívou EÚ v oblasti psychosociálnych rizík pri práci, chrániť deti a mládež počas ich najzraniteľnejších rokov a dospievania v kontexte rastúcich tlakov a výziev. Opatrenia zahŕňajú sieť pre duševné zdravie detí a mládeže, súbor preventívnych nástrojov pre deti zameraný na kľúčové zdravotné faktory duševného a fyzického zdravia a lepšiu ochranu na internete a vo svete sociálnych médií, venovať sa zraniteľným skupinám cielenou pomocou ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, ako sú starší ľudia, osoby v ťažkej ekonomickej alebo sociálnej situácii a migranti/utečenci. Osobitná pozornosť sa venuje obyvateľstvu postihnutému konfliktmi, najmä ľuďom (a obzvlášť deťom) vysídleným z Ukrajiny a deťom na Ukrajine, ktoré čelia vojnovej traume, ísť príkladom na medzinárodnej úrovni zvyšovaním povedomia a poskytovaním kvalitnej podpory v oblasti duševného zdravia v núdzových humanitárnych situáciách.