Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne 26 000 projektov, z ktorých malo prospech viac ako 73 000 organizácií. Poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu pre viac ako 1,2 milióna študentov, profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí. Toto sú hlavné výsledky výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2022, ktorú Komisia predstavila na 6. európskom samite o vzdelávaní. Zo správy vyplýva, že program splnil svoje ciele v roku 2022 s vysokou mierou čerpania a efektívnym využívaním finančných prostriedkov. Program Erasmus+ s rozpočtom približne 26,2 miliardy eur na roky 2021 – 2027 (takmer dvojnásobok finančných prostriedkov dostupných v rokoch 2014 – 2020) kladie veľký dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti na demokratickom živote. Komisia v súčasnosti pripravuje komplexné hodnotenie programu Erasmus+ a do konca roka 2024 predloží svoju hodnotiacu správu ostatným inštitúciám EÚ. Výsledky a odporúčania hodnotenia budú podkladom pre vykonávanie súčasného programu a prípravu jeho nástupcu po roku 2027. Výzva na predkladanie návrhov na rok 2024 v rámci programu Erasmus+ bola vyhlásená 28. novembra 2023.