V zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci Komisia schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácie – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci. Projekt s názvom „IPCEI Hy2Use“ spoločne oznámilo a pripravilo trinásť členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov až 5,2 mld. eur, ktoré by mali priniesť ďalších 7 miliárd eur v podobe súkromných investícií. IPCEI Hy2Use rozširuje a dopĺňa prvý IPCEI projekt vo vodíkovom hodnotovom reťazci „Hy2Tech“, ktorý Komisia schválila 15. júla 2022 <ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_4544>. IPCEI Hy2Use pokryje rozsiahlu časť vodíkového hodnotového reťazca, keďže bude podporovať i) budovanie vodíkovej infraštruktúry, konkrétne veľkokapacitných elektrolyzérov a dopravnej infraštruktúry, na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka a ii) vývoj inovačných a udržateľnejších technológií na integráciu vodíka do priemyselných procesov vo viacerých odvetviach, najmä tých, v ktorých je dekarbonizácia náročnejšia, ako sú výroba ocele, cementu a skla. Očakáva sa, že vďaka projektu IPCEI sa zvýšia dodávky obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka a zníži závislosť od dodávok zemného plynu.