Komisia podpísala dohody o grante vo výške 1,1 mld. eur na sedem veľkých projektov v rámci inovačného fondu EÚ, ktoré sú financované z príjmov zo systému obchodovania s emisiami v EÚ (ETS). Cieľom projektov je znížiť emisie o viac ako 76 Mt ekvivalent ekvivalentu CO2 v prvých desiatich rokoch realizácie. V spomínaných projektoch sa zavádzajú inovatívne nízkouhlíkové technológie v priemyselnom rozsahu, ktoré zahŕňajú kľúčové odvetvia ako vodík, oceľ, chemikálie, cement, slnečná energia, biopalivá a zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého.

Inovačný fond, financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v systéme EU ETS, má za cieľ ponúknuť podnikom a verejným orgánom vhodné finančné stimuly, aby už teraz začali investovať do novej generácie nízkouhlíkových technológií a dať podnikom EÚ výhodu „prvého ťahu“ v snahe stať sa technologickými lídrami vo svete. Inovačný fond spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), zatiaľ čo Európska investičná banka poskytuje pomoc pri vypracúvaní sľubných projektov, ktoré ešte nie sú pripravené na podanie žiadosti o grant. Fond poskytuje granty aj na malé projekty. Včera (31. marca) bola spustená druhá výzva na predkladanie návrhov.