Európska komisia navrhla rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Tento nástroj pomôže členským štátom eurozóny a ďalším zúčastneným členským štátom posilniť odolnosť ich hospodárstiev a eurozóny prostredníctvom podpory cielených reforiem a investícií.

Podľa návrhu stanoví Rada každý rok po prerokovaní v Euroskupine strategické smery týkajúce sa reformných a investičných priorít eurozóny ako celku. Následne prijme Rada odporúčanie, ktoré bude obsahovať usmernenia pre jednotlivé členské štáty eurozóny týkajúce sa reforiem a investícií, ktoré sa majú v rámci nástroja podporiť. Oba tieto kroky budú v plnej miere začlenené do krokov a usmernení stanovených v rámci európskeho semestra a budú s nimi v súlade. Uplatňovanie tohto nástroja bude prispôsobené harmonogramu európskeho semestra. Nástroj sa bude tiež používať v súlade a v súčinnosti s ostatnými politikami pre investície.

Nový rámec umožní členským štátom eurozóny najmä:

– stanoviť strategické smery reforiem a investičných priorít v eurozóne (ako súčasť odporúčania pre eurozónu);

– poskytnúť usmernenia pre jednotlivé krajiny týkajúce sa reformných a investičných cieľov, ktoré budú prijaté súbežne s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

– získať informácie od Komisie o tom, ako sa členské štáty eurozóny riadili predchádzajúcimi strategickými smermi.

Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť bude vytvorený v rámci návrhu programu na podporu reforiem. Má byť súčasťou rozpočtu EÚ a jeho veľkosť sa stanoví na základe rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.